Facebook de Wereld Kindertheater
Fotobalk 8 Fotobalk 10 Fotobalk 1 Fotobalk 16 Fotobalk 14 Fotobalk 11 Fotobalk 5 Fotobalk 12 Fotobalk 9 Fotobalk 7 Fotobalk 4 Fotobalk 2 Fotobalk 15 Fotobalk 13 Fotobalk 6 Fotobalk 3

Privacy verklaring

Algemene gegevens:

Stichting De Wereld Kindertheater
Klein Heiligland 84
2011 EJ Haarlem
Telefoon: 023 53117799
E-mailadres: info@wereldkindertheater.nl
Website: wereldkindertheater.nl
Rechtsvorm: stichting
KVK nr.: 41207228
Culturele ANBISTATUS

1.1 Toelichting

Middels deze privacyverklaring word je geïnformeerd hoe je persoonsgegevens bij ons worden verwerkt en gebruikt. Wij respecteren de privacy van onze deelnemers, ouders, vrijwilligers, sponsoren en de gebruikers van onze website. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.
In deze privacyverklaring geven wij informatie geven over de wijze waarop De Wereld Kindertheater persoonsgegevens verwerkt van deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, vrienden, relaties, en andere personen waarmee De Wereld Kindertheater een relatie heeft. In de verklaring worden deze personen aangeduid met relatie.
Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt De Wereld Kindertheater zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is vereniging De Wereld Kindertheater.

In deze verklaring waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om de minderjarigen deelnemers gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld.

1.2 Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor De Wereld Kindertheater je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die De Wereld Kindertheater uitvoert, verzamelt en verwerkt wij persoonsgegevens van de relatie:

 1. Wanneer de relatie lid wordt van De Wereld Kindertheater is/wordt:
  • Voor het verwerken van de contributie.
  • Voor het geven van essentiële cursusinformatie en activiteiten die samenhangen met de cursus.
  • Voor het versturen van informatiebrieven, aankondigen van evenementen.
 2. Wanneer de relatie vrijwilliger van De Wereld Kindertheater is/wordt:
  • Voor het eventueel uitbetalen van vrijwilligersvergoeding of onkosten.
  • Voor het informeren over werk/ maken afspraken.
  • Voor het versturen van informatiebrieven, aankondigen van evenementen.
 3. Wanneer de relatie werknemer van De Wereld Kindertheater is/wordt:
  • Voor het uitbetalen van loon of onkosten.
  • Voor het informeren over werk/ maken afspraken.
  • Voor het versturen van informatiebrieven, aankondigen van evenementen.
 4. Wanneer de relatie sponsor van De Wereld Kindertheater is/wordt:
  • Voor het verwerken van sponsorbedragen.
  • Voor het verlengen of uitbreiden van sponsorovereenkomsten.
  • Voor het versturen van nieuws/ informatiebrieven, aankondigen van evenementen.
 5. Wanneer de relatie subsidiegever van De Wereld Kindertheater is/wordt:
  • Voor het verwerken van subsidiebedragen
  • Voor het verantwoorden van subsidiebijdragen
  • Voor het aanvragen van subsidiebijdragen
  • Voor het versturen van nieuws/ informatiebrieven, aankondigen van evenementen.
 6. Wanneer de relatie mogelijk lid wordt van De Wereld Kindertheater
  • Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je lid wordt of ervan afziet.
 7. Wanneer de relatie contact opneemt met De Wereld Kindertheater via o.a e-mail, Facebook, de website of andere social media:
  • Voor het onderhouden van het contact.

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de vrijwilligers en werknemers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie.

Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal twee jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is De Wereld Kindertheater wettelijk verplicht deze zeven jaar te bewaren.

1.3 Persoonsgegevens die wij vastleggen

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegevens die door De Wereld Kindertheater worden verwerkt:

 • Naam, zoals door jou opgegeven
 • E-mailadres
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer (indien van toepassing)

Hoe komt De Wereld Kindertheater aan jouw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die De Wereld Kindertheater verwerkt, worden door jou zelf verstrekt. In het geval dat de relatie subsidiegever (bijvoorbeeld mailadressen gemeenteraad) is betreft het openbare informatie.

1.4. Administraties

De Wereld Kindertheater voert een klein aantal administraties extern:

 • Salarisadministratie: van den Abbeelen Administraties & adviseurs BV
 • Automatische incasso via de Rabobank

Overige administraties zijn intern en alleen toegankelijk voor werknemers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie.

1.5. E-mail

De Wereld Kindertheater verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om haar relaties te informeren over de ontwikkelingen binnen de stichting. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen zoals het Sinterklaasfeest, het vrijwilligersfeest, voorstellingen et cetera. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door te antwoorden op de e-mail.

1.6. Foto’s en video’s

Gedurende voorstellingen en evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt voor journalistieke doeleinden. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van De Wereld Kindertheater of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@wereldkindertheater.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video. Wilt u niet dat uw kind gefotografeerd/ gefilmd wordt? Dan kunt u dat aangeven en respecteren wij dat.

De Wereld Kindertheater heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden bij openbare gelegenheden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat De Wereld Kindertheater hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met De Wereld Kindertheater via info@wereldkindertheater.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. De Wereld Kindertheater zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft De Wereld Kindertheater geen verantwoordelijkheid, tenzij door De Wereld Kindertheater zelf geplaatst.

1.7. Recht van verzet

Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e-mail naar info@wereldkindertheater.nl met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen.
Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op info@wereldkindertheater.nl

1.8. Gebruik van persoonsgegevens door derden

De Wereld Kindertheater laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

1.9. Social media

De Wereld Kindertheater gaat graag, via het web en (eigen) socialmediakanalen, in dialoog met leden, vrijwilligers, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. De Wereld Kindertheater volgt actief hiervoor het internet en socialmediakanalen, zoals Facebook en Instagram. Hierbij spant De Wereld Kindertheater zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. De Wereld Kindertheater behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, De Wereld Kindertheater (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt. De Wereld Kindertheater is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar socialmediakanalen of de content op haar socialmediakanalen. Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met De Wereld Kindertheater via info@wereldkindertheater.nl.

1.10. Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers/werknemers

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen De Wereld Kindertheater, kan de desbetreffende vrijwilliger/werknemer gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop De Wereld Kindertheater geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Twitter, telefoongesprekken, et cetera. De vrijwilligers en werknemers dienen zich te houden aan dit privacybeleid. Voorbeeld van communicatie via WhatsApp: de docente die alle ouders en kinderen in een groepsapp toevoegt.

2. TENSLOTTE

2.1. Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: De Wereld Kindertheater, Klein Heiligland 84, 2011 EJ Haarlem
onderwerp Privacy, of via e-mail: info@wereldkindertheater.nl

2.2. Meldpunt kwetsbaarheden

Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via info@wereldkindertheater.nl. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

2.3. Wijzigingen privacybeleid

De Wereld Kindertheater behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien De Wereld Kindertheater een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop De Wereld Kindertheater de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website, in onze nieuwsbrief of op social media.

2.4. Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is het bestuur van De Wereld Kindertheater verantwoordelijk.

Acteur/Actrice de Wereld Kindertheater